Państwowa Rada Ochrony Przyrody o Lesie Bielańskim

Fragment opinii nadzwyczajnej komisji PROP dotyczącej inwestycji budowlanej zespołu hotelowego zlokalizowanej pomiędzy ul. Gwiaździstą a Wybrzeżem Gdyńskim na Kępie Potockiej. Przewodniczący: doc. dr hab. Krzysztof Jakubowski, skład komisji: prof. dr hab. Roman Andrzejewski, prof. dr hab. Kazimierz Dobrowolski, prof. dr hab. Ewa Symonides, doc. dr hab. Aleksander Wasilewski. Warszawa, 1993.

Las Bielański jest jednym z nielicznych na świecie i unikatowym w skali Europy obiektem przyrodniczym, reprezentującym fragment naturalnej, puszczańskiej przyrody w granicach wielkiego miasta. Ze względu na dobrze zachowane fragmenty naturalnych łęgów i grądów, z całym ich bogactwem florystycznym i faunistycznym, stanowi on nie tylko swoisty relikt przyrody z okresu poprzedzającego rozwój urbanizacji na obszarze oddalonym zaledwie kilka kilometrów od centrum metropolii, ale jedyny w swoim rodzaju, modelowy obiekt naukowy w badaniach wielostronnego wpływu miejskiej antropopresji na populacje, biocenozy i biotopy naturalnych i półnaturalnych, wielogatunkowych lasów liściastych. Jako zabytek przyrody jest on porównywalny z najcenniejszymi zabytkami architektury, stąd też jakikolwiek zamach na szanse jego przetrwania można uznać za barbarzyństwo, które nie przyniesie chwały ani władzom dzielnicy Żoliborz, ani władzom Stolicy.

Z wieloletnich i wszechstronnych badań prowadzonych na obszarze Lasu Bielańskiego przez naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Ekologii PAN, Instytutu Zoologii PAN i SGGW, referowanych na najbardziej prestiżowych kongresach naukowych na świecie, jednoznacznie wynika konieczność ograniczenia do niezbędnego minimum wszelkich działań powodujących zaburzenia równowagi ekologicznej na obszarze rezerwatu i pogorszenie stanu warunków środowiska w jego otoczeniu [...].

Rezerwat przyrody „Las Bielański” winien być żywą reklamą troski władz dzielnicy i miasta o stan przyrody oraz magnesem przyciągającym turystów [...].

Wróć


Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008 – 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone — All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku