Posiedzenie Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 17 lutego 2010 r.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna).

 1. Powitanie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Koncepcja sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Lasu Bielańskiego.
 4. Stanowisko w sprawie przystąpienia do tworzenia studium komunikacyjnego rejonu Bielan i Bemowo, w związku z przebiegiem wylotu trasy S-7 na Gdańsk.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zakończenie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca
Komisja Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Ilona Soja-Kozłowska

Zaproszeni goście:

Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:

 • p. Zbigniew Dubiel - Burmistrz;
 • p. Kacper Pietrusiński - Wiceburmistrz;

oraz

 • Przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy,
 • Przedstawiciele Wydziału Architektury i Budownictwa w Dzielnicy,
 • Przedstawiciele Biura Drogownictwa i Komunikacji,
 • Przedstawiciele GDDKiA,
 • P. Jacek Jackowski - Przedstawiciel Zielonego Mazowsza,
 • Przedstawiciele bielańskich jednostek pomocniczych niższego rzędu

Spacer po Lesie Bielańskim

Rafał Krupa, 17 lutego 2010 r.

Wszystkich, którzy chcieliby

 • pospacerować po lesie,
 • bliżej poznać najpiękniejszy i najcenniejszy przyrodniczo las w stolicy,
 • poczuć atmosferę pradawnej puszczy w środku miasta,
 • odkryć tajemnice lasu i jego mieszkańców,

zapraszamy serdecznie 13 marca na spacer po Lesie Bielańskim. Opowiemy Państwu o tym niezwykłym miejscu. Przybliżymy jego bogactwo przyrodnicze. Opowiemy też o historii tego miejsca. Nie zabraknie wizyty w kościele pokamedulskim i przy grobie Stanisława Staszica.

Spotykamy się o godz. 10 przy wejściu do Lasu Bielańskiego od ul. Podleśnej (skrzyżowanie z ul. Klaudyny), przy szlabanie. Można tam dojechać autobusami: 121, 157, 181 (przystanek Klaudyny na tej linii tylko w kierunku pl. Wilsona), 185, 197 i 205.

Spacer jest bezpłatny. Potrwa ok. 2 godzin. Zakończy się przy ulicy Dewajtis obok UKSW.

Zapraszają przyjaciele Lasu Bielańskiego
Ewa Urbanowicz, Rafał Krupa, Grzegorz Żero

Rezerwat bez chodnika?

Anna Ronikier-Dolańska, Regionalny Konserwator Przyrody. Warszawa, 20 stycznia 2010 r.
RDOŚ-14-WPN-I-AZ-6630-R3-2/10
Źródło: Zielone Mazowsze

Postanowienie

Na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody oraz art. 106 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Dzielnicy Bielany przedłożonego do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na budowę chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Dewajtis na terenie rezerwatu przyrody „Las Bielański”

postanawiam

negatywnie zaopiniować przedsięwzięcie obejmujące budowę chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Dewajtis na terenie rezerwatu przyrody „Las Bielański”.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie przyrody poprzez art. 15 ust. 4 czyni Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska organem właściwym do wydania w myśl art. 106 k.p.a. opinii w kwestii możliwości zastosowania dla realizacji inwestycji liniowych celu publicznego odstępstw od zakazów obowiązujących w rezerwatach. Zgodnie z art. 15 ust. 4 pkt 2 cyt. ustawy inwestycja liniowa celu publicznego może być realizowana na terenie rezerwatu przyrody tylko i wyłącznie po równoległym spełnieniu dwóch warunków, braku rozwiązań alternatywnych i zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej. Rozpatrując przedmiot postępowania należy w pierwszej kolejności ustalić, czy dla danej inwestycji może zostać zastosowane rozwiązanie alternatywne umożliwiające rezygnację z konieczności jej przeprowadzenia w zaplanowanym rozmiarze. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją założonym celem nowopowstałego chodnika wzdłuż ulicy Dewajtis ma być ułatwienie dojścia pieszym do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla tak ustalonego dla przedmiotowej inwestycji celu rozwiązaniem alternatywnym jest połączenie ulicy Dewajtis z Wisłostradą, co umożliwi dojazd pojazdów mechanicznych do ww. uniwersytetu od strony Wisłostrady oraz pozwoli wyłączyć ulice Dewajtis w części wchodzącej w skład rezerwatu przyrody Las Bielański z ruchu wszelkich pojazdów mechanicznych i przeznaczyć ją dla ruchu pieszego (postępowanie w tej sprawie toczy się przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska). Tak zastosowane rozwiązanie, z przyrodniczego punktu widzenia należy bezwzględnie uznać jako korzystne dla rezerwatu przyrody, tym samym staje się ono alternatywnym rozwiązaniem dla inwestycji będącej przedmiotem postępowania wszczętego na wniosek Burmistrza Dzielnicy Bielany z dnia 3.03.2009 r.

Uwzględniając przedstawiony powyżej stan prawny i faktyczny, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, w związku z możliwością zastosowania dla inwestycji obejmującej budowę chodnika w ramach przebudowy ulicy Dewajtis rozwiązania alternatywnego przynoszącego dla rezerwatu więcej korzyści niż jej realizacja stwierdza, iż nie zachodzi podstawowa przesłanka prawna (brak rozwiązań alternatywnych) umożliwiająca zastosowanie w przedmiocie postępowania odstępstw od zakazów obowiązujących w rezerwacie. Tym samym brak jest podstaw do pozytywnego zaopiniowania ww. inwestycji. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Anna Ronikier — Dolańska
Regionalny Konserwator Przyrody

Otrzymuje:

 1. Burmistrz Dzielnicy Bielany
 2. Lasy Miejskie — Warszawa
 3. Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”

Zimowy spacer po Lesie Bielańskim

Rafał Krupa, 1 lutego 2010 r.

Wszystkich, którzy chcieliby

 • pospacerować po lesie wśród pięknie ośnieżonych drzew
 • bliżej poznać najpiękniejszy i najcenniejszy przyrodniczo las w stolicy
 • poczuć atmosferę pradawnej puszczy w środku miasta
 • odkryć tajemnice lasu i jego mieszkańców

zapraszamy serdecznie 6 lutego na spacer po Lesie Bielańskim. Opowiemy Państwu o tym niezwykłym miejscu. Przybliżymy jego bogactwo przyrodnicze. Wspólnie poszukamy tropów zwierząt na śniegu. Opowiemy też o historii tego miejsca. Nie zabraknie wizyty w kościele pokamedulskim i przy grobie Stanisława Staszica.

Spotykamy się o godz. 10 przy wejściu do Lasu Bielańskiego od ul. Podleśnej (skrzyżowanie z ul. Klaudyny), przy szlabanie. Można tam dojechać autobusami: 121, 157, 181 (przystanek Klaudyny na tej linii tylko w kierunku pl. Wilsona), 185, 197 i 205.

Spacer jest bezpłatny. Potrwa ok. 2 godzin. Zakończy się przy ulicy Dewajtis obok UKSW.

Zapraszają przyjaciele Lasu Bielańskiego
Ewa Urbanowicz, Rafał Krupa, Grzegorz Żero

Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008-2009
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku.