Informacje o rezerwacie i obszarze Natura 2000

Rezerwat przyrody „Las Bielański” zarządzeniem Nr 43 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia szlaków na terenie rezerwatu przyrody „Las Bielański” został udostępniony społeczeństwu.

Na terenie rezerwatu wyznaczono szlaki piesze i pieszo-rowerowe. Ruch pieszy i rowerowy może się odbywać wyłącznie po wyznaczonych szlakach.

Na terenie rezerwatu nie wyznacza się miejsc:

  1. wprowadzania psów,
  2. w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa, rolnicza,
  3. przeznaczonych dla celów amatorskiego połowu ryb i rybactwa,
  4. dopuszczonych do wykonywania polowań.

Na terenie rezerwatu nie wyznacza się obszarów i miejsc udostępnionych dla celów sportowych i rekreacyjnych, w tym do jazdy konnej.

Więcej... Informacje o rezerwacie i obszarze Natura 2000

Rezerwat „Las Bielański” w Warszawie

Rezerwat Las Bielański objęto ochroną zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r., (M. P. 73. 5. 38). Rezerwat o powierzchni 130,35 ha położony jest na Bielanach pomiędzy ul. Marymoncką, Wisłostradą i Podleśną.

Obszar ten chroniony jest ze względów przyrodniczych, naukowych i historycznych.

Więcej... Rezerwat „Las Bielański” w Warszawie

Las Bielański: Dryndą, statkiem i pieszo…

Nie ma w Europie drugiej takiej stolicy, która rozwijałaby się wzdłuż brzegów niezmiennie dzikiej rzeki i graniczyła z wiekową puszczą. Las Bielański to forpoczta owej kniei, rezerwat przyrodniczy, w niezwykły sposób współtworzący historię miasta i noszący tej historii ślady.

Więcej... Las Bielański: Dryndą, statkiem i pieszo…

Państwowa Rada Ochrony Przyrody o Lesie Bielańskim

Las Bielański jest jednym z nielicznych na świecie i unikatowym w skali Europy obiektem przyrodniczym, reprezentującym fragment naturalnej, puszczańskiej przyrody w granicach wielkiego miasta.

Więcej... Państwowa Rada Ochrony Przyrody o Lesie Bielańskim

Transport, drogi i Las Bielański

Zacznijmy rozmowę od tematyki drogowej i kontrowersji na temat przebiegu tras komunikacyjnych przez tereny cenne przyrodniczo. Ostatnio obserwujemy liczne spory na tym tle, tak w Stolicy, jak i w Polsce. A mało kto wie, że podobne dylematy miały miejsce już 40 lat temu, podczas planowania bielańskiego odcinka warszawskiej Wisłostrady, tylko że rozgrywały się wyłącznie w gabinetach, a nie na forum publicznym jak obecnie.

Więcej... Transport, drogi i Las Bielański

Rezerwaty przyrody ostoją żagwicy listkowatej w środkowej Polsce

W latach 2005–2007 znaleziono 5 stanowisk tego zagrożonego wyginięciem w naszym kraju gatunku, podlegającego ścisłej ochronie prawnej i umieszczonego na czerwonej liście grzybów w kategorii „narażone” (V).
Cztery stanowiska, to nowe lokalizacje dla Polski. Piąte stanowisko, z rez. „Las Bielański”

Więcej... Rezerwaty przyrody ostoją żagwicy listkowatej w środkowej Polsce

Bielany a nowy projekt parku

Lasek bielański, stanowiący własność ministerjum dóbr państwowych, należy do leśnictwa rządowego warszawskiego, a pozostaje pod dozorem leśnika, zamieszkałego u podnóża góry klasztornej.

Ogólna przestrzeń lasku bielańskiego wynosi 12 włók, pokrytych, z wyjątkiem części środkowej, nawet pozbawionej zadrzewienia, jako to na placu przed kościołem, przeważnie starym dębem, który tu nie ulegał ani razu prawidłowej porębie. Usuwane są tylko sztuki nadpsute lub uschłe. Rzadszą jest sosna, a w dolnej części lasku, w bliskości Wisły, z powodu błotnistego gruntu rośnie olcha.

Więcej... Bielany a nowy projekt parku

Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008 – 2023
Wszelkie prawa zastrzeżone — All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku