Podstawowe informacje na temat rezerwatów przyrody

Czym jest rezerwat przyrody?

Rezerwaty przyrody — obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Wspólnie z parkami narodowymi, rezerwaty przyrody to najważniejsze obszarowe formy ochrony przyrody. Pełnią bardzo istotną funkcję ochronną dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, ale również dla przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych.

Jakie są rodzaje ochrony rezerwatów?

Wyróżnia się następujące rodzaje ochrony rezerwatów, stosowane na ich całym obszarze lub części:

  • ochronę ścisłą, czyli całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a w przypadku gatunków – całoroczną ochronę należących do nich osobników i stadiów ich rozwoju.
  • ochronę czynną, tzn. stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.
  • ochronę częściową polegającą na ochronie gatunków roślin, zwierząt i grzybów dopuszczającą możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników tych gatunków lub ich części.
  • ochronę krajobrazową, która ma na celu zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu.

Rodzaje rezerwatów przyrody

9 Krajobrazowy K Krajobrazy o cechach naturalnych, charakterystyczne dla poszczególnych regionów geograficznych, często z występującymi zabytkami.
Lp. Rozdzaj Symbol Przedmiot ochrony
1 Leśny L Pozostałości i fragmenty dawnych puszcz o charakterze pierwotnym, typy zbiorowisk leśnych, stanowiska drzew na granicach zasięgu.
2 Wodny W Wody jezior, rzek, potoków i morza wraz ze zbiorowiskami roślin i gatunkami zwierząt.
3 Stepowy St Murawy ciepłolubne, głównie na podłożu wapiennym i gipsowym
4 Słonoroślowy (halofilny) Słonorośla nadmorskie i śródlądowe
5 Faunistyczny Fn Populacje i siedliska ssaków, ptaków, gazów, płazów, ryb i bezkręgowców
6 Florystyczny Fl Populacje i siedliska gatunków lub grup gatunków roślin zarodnikowych i kwiatowych oraz grzybów kapeluszowych i porostów.
7 Torfowiskowy T Zbiorowiska i gatunki torfowisk niskich, przejściowych i wysokich
8 Przyrody nieożywionej N Odkrywki geologiczne, zjawiska krasowe, gleby, formy skalne, jaskinie, szata naciekowa, stanowiska skamieniałości, przykłady erozji i innych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, utwory geologiczne, wydmy.

Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008 – 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone — All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku