11. Podsumowanie

Środowisko

W ciągu ostatnich kilkunastu lat postępowała urbanizacja otoczenia Lasu. Wzrastała ilościowo i coraz bardziej „rozlewała się” penetracja Lasu przez ludzi, wprowadzane tu psy i rowerzystów. Znacznie wzrósł ruch samochodów ulicą Dewajtis. Organizowane są też imprezy z masową publicznością. Nasilało się przesuszenie środowiska Lasu oraz procesy erozji. Prace melioracyjne i zanieczyszczenia radykalnie zniszczyły przyrodę Rudawki. Powstały i dotychczas istnieją „dzikie” obiekty.

Zmiany roślinności i fauny

Postępuje proces ubożenia różnorodności gatunkowej zespołów zwierzęcych i zbiorowisk roślinnych oraz zanik ich naturalnego leśnego charakteru na rzecz synantropizacji. Zanikło lub zmniejszyło się liczebnie występowanie wielu gatunków leśnych. Natomiast zasoby leśne były stabilne z dobrze zrównoważonymi procesami rozwoju i ubywania drzew oraz z obfitym odnowieniem lasu.

Wartość Lasu

W aspekcie przyrodniczym jest ona nadal wysoka, mimo degradacji środowiska abiotycznego oraz synantropizacji i zubożenia różnorodności biocenozy. Na wartość tę składają się szczególnie: znaczna powierzchnia zalesiona ze zróżnicowanym wiekowo i gatunkowo drzewostanem, bogactwo fauny i flory – nadal zachowujące znaczny stopień naturalności i obecność wielu gatunków unikalnych w skali miasta i regionu. Las jest też jednym z najważniejszych ogniw w systemie rezerwuarów bioróżnorodności i korytarzy ekologicznych Warszawy. Bogata przyroda Lasu czyni go cennym (w skali dzielnicy i miasta) terenem cichej rekreacji. Ma on także ważne znaczenie klimatyczne, naukowe, dydaktyczne oraz krajobrazowe.

Wykonanie planu ochrony

Był on zatwierdzony z 6-letnim opóźnieniem i realizowany w niepełnym stopniu. W szczególności odnosi się to do postulatu pozostawiania martwych drzew, wykonania ogrodzeń chroniących przed niekontrolowaną penetracją przez publiczność. Ustawiono tablice informacyjne i urządzono ścieżkę przyrodniczą. Prowadzono wycinki obcych składników drzewostanu, jednak sposób przeprowadzenia tych prac budził zastrzeżenia. Dopuszczono do powstania „dzikich” obiektów.

Prognoza zagrożeń

Las będzie nadal podlegał wzrastającemu naciskowi urbanizującego się otoczenia. W bezpośrednim sąsiedztwie mają powstać nowe obiekty. Głównymi konsekwencjami tego dla warunków przyrodniczych Lasu będą:

  • Dalsze osłabienie łączności Lasu z systemem korytarzy ekologicznych miasta i podmiejskimi ostojami;
  • Wzrost obecności ludzi w Lesie;
  • Dalsze pogorszenie stosunków wodnych (przesuszenie);
  • Wzrost skażeń powietrza i wody w Rudawce.

Strategia ochrony i wykorzystania Lasu

Nie jest możliwe całkowite zahamowanie antropogenicznych przekształceń biocenozy Lasu, jednak można minimalizować szkodliwe oddziaływania i utrzymać jego wartość przyrodniczą jako zrównoważonego ekosystemu, koegzystującego z wielkomiejskim otoczeniem i spełniającego potrzeby rekreacyjne. Wzrost stressu cywilizacyjnego będzie zwiększał zapotrzebowanie mieszkańców miasta na przyjazne obcowanie z „prawdziwą” przyrodą w jej sanktuarium, jakim może pozostać Las Bielański. Są znaczne możliwości działań w tym kierunku – przedstawiono je wyżej (patrz punkt 10 „Wnioski i postulaty”).


Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008 – 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone — All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku