Raport o wartości i stanie przyrody Lasu Bielańskiego

4. Status, plan ochrony

Powierzchnia terenu określanego jako Las Bielański wynosi 152 ha, w tym 145 ha powierzchni leśnej. Na tym obszarze 130,15 ha zajmuje częściowy rezerwat przyrody „Las Bielański”. Został on utworzony na podstawie Zarządzenia nr 158 Min. Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. (MP nr 5 z 1973 r. poz. 38). Obszar Lasu o powierzchni 21,76 ha jest traktowany jako naturalna otulina rezerwatu.

Cele rezerwatu zostały określone w w.w. Zarządzeniu, a funkcje i zasady ochrony – w „Planie ochrony … na okres 1992-2006” (Miścicki 1992). W aspekcie krajobrazowym cele te obejmują:

Cele społeczne dotyczą powszechnego udostępnienia Lasu jako obiektu dydaktycznego i rekreacyjnego. Do najważniejszymi funkcji Lasu zaliczono: ochronę zespołów leśnych i środowiska leśnego oraz funkcje: naukową, dydaktyczną, krajobrazową, rekreacyjną, historyczną oraz klimatyczną. Jako główne cele gospodarki leśnej przyjęto: doprowadzenie drzewostanów (także w otulinie) do postaci zbliżonej do naturalnej, a po osiągnięciu tego – umożliwienie naturalnego rozwoju lasu, przy ewentualnych sztucznych korektach. Zalecono m.in. aby wszystkie naturalnie zamierające drzewa, z wyjątkiem gatunków egzotycznych, były pozostawiane na miejscu. Wobec zagrożenia Lasu szkodami powodowanymi przez rekreację, zaplanowano:

Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008-2009
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku.