Formy ochrony przyrody na terenie Lasu Bielańskiego


Rezerwat przyrody

Rezerwaty przyrody — obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Wspólnie z parkami narodowymi, rezerwaty przyrody to najważniejsze obszarowe formy ochrony przyrody. Pełnią bardzo istotną funkcję ochronną dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, ale również dla przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych.

Rezerwat przyrody „Las Bielański”
Rezerwat przyrody „Las Bielański”

Akt uznania rezerwatu

Tytuł aktu prawnego Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody
Nr zarządzenia 158
Miejsce publikacji Monitor Polski
Nr publikacji 5 poz. 38
Data publikacji 9 lutego 1973 r.
Data uznania 10 marca 1973 r.
Cel ochrony rezerwatu Zachowanie wartości społecznych i krajobrazowych „Lasu Bielańskiego” będącego cennym składnikiem środowiska naturalnego, zachowanym na obszarze aglomeracji miejskiej Warszawy
Ochrona Czynna i krajobrazowa

Pozostałe akty prawne

Wykaz rezerwatów przyrody na Mazowszu

Rodzaj aktu prawnego Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.
Nr rozporządzenia 274
Miejsce publikacji Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Rok publikacji 2001
Nr publikacji 269, poz. 6860

Obszar rezerwatu i otuliny

Tytuł aktu prawnego Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody Las Bielański
Miejsce publikacji Dziennik Urzędowy
Nr publikacji Poz. 7246
Data publikacji 20 lipca 2016 r.
Data obowiązywania 4 sierpnia 2016 r.
Powierzchnia rezerwatu 132,5915 ha
Powierzchnia otuliny 200,58 ha
Rezerwat przyrody „Las Bielański” z otuliną
Rezerwat przyrody „Las Bielański” z otuliną

Udostępnienie rezerwatu

Akt prawny
udostępnienia
Zarządzenie Nr 43 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia szlaków na terenie rezerwatu przyrody „Las Bielański”
Data udostępnienia 24 sierpnia 2016 r.
Sposób udostępnienia Ruch pieszy po wyznaczonych szlakach, ruch rowerowy po wyznaczonych szlakach
Szlaki piesze, pieszo-rowerowe
Uwagi Na terenie rezerwatu nie wyznacza się miejsc:
1) wprowadzania psów,
2) w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa, rolnicza,
3) przeznaczonych dla celów amatorskiego połowu ryb i rybactwa,
4) dopuszczonych do wykonywania polowań.

Na terenie rezerwatu nie wyznacza się obszarów i miejsc udostępnionych dla celów sportowych i rekreacyjnych, w tym jazdy konnej.
Ścieżka przyrodnicza „Las Bielański”
Szlaki na terenie rezerwatu przyrody „Las Bielański”


Pozostałe informacje o rezerwacie

Położenie rezerwatu Województwo: mazowieckie
Powiat: m.st. Warszawa
Gmina: m.st. Warszawa
Dzielnica: Bielany
Obszar MSI: Las Bielański
Rodzaj rezerwatu Leśny (L)
Typ i podtyp a) ze względu na dominujący przemiot ochrony:
— typ — Fitocenotyczny (PFi),
— podtyp — zbiorowisk leśnych (zl);

b) ze względu na główny typ ekosystemu:
— typ — Leśny i borowy (EL),
— podtyp — lasów nizinnych (lni).
Własność m.st. Warszawa
Nadzór Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalny Konserwator Przyrody

Obszar Natura 2000

Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w 2004 r. w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Celem jest objęcie ochroną około 200 najcenniejszych i zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych i ponad 1000 rzadkich i zagrożonych gatunków. Unikalność tej formy ochrony przyrody polega na tym, że kraje członkowskie tworzą sieć na podstawie jednakowych założeń określonych w prawie i wytycznych Unii Europejskiej, zarządzają nią przy zastosowaniu podobnych instrumentów, wspólnie troszczą się o odpowiednie środki finansowe i jej promocję.

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
  1. obszary specjalnej ochrony ptaków;
  2. specjalne obszary ochrony siedlisk;
  3. obszary mające znaczenie dla wspólnoty.
Obszar Natura 2000 PLH140041 „Las Bielański”

Akt uznania obszaru Natura 2000

Tytuł aktu prawnego Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjecia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów majacych znaczenie dla Wspólnoty składajacych sie na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)
Typ B
Kod i nazwa obszaru PLH140041 Las Bielański
Instytucja przygotowująca wniosek Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Data zaproponowania obszaru jako OZW październik 2010 r.
Rodzaj obszaru Dyrektywa siedliskowa
Data wyznaczenia 1 marca 2011 r.
Miejsce publikacji Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Oznaczenie Dziennika Urzędowego L33 str. 146
Data publikacji 8 lutego 2011 r.
Powierzchnia 129,84 ha
Sprawujący nadzór Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Gatunki objęte ochroną Cerambyx cerdo, Osmoderma eremita

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Rozdział 2. Art. 23 ust. 1

Akt uznania Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Tytuł aktu prawnego Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego
Miejsce publikacji Dziennik Urzędowy Województwa Warszawskiego
Nr publikacji Dz. Urz. z 1997 r. Nr 43, poz. 149
Data wyznaczenia 1 stycznia 1997 r.
Organ sprawujący nadzór Marszałek Województwa Mazowieckiego

Pozostałe akty prawne

Tytuł aktu prawnego Miejsce publikacji Oznaczenie Dziennika Urzędowego Data publikacji
Rozporządzenie Nr 117 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz. Urz. Woj. Warsz. z dnia 16 września 1997 r. Nr 43, poz. 149) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Dz. Urz. z 2000 r. Nr 93, poz. 911 18 sierpnia 2000 r.
Rozporządzenie Nr 218 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego w odniesieniu do opisu granic. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 161, poz. 2363 4 sierpnia 2001 r.
Rozporządzenie Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 188, poz. 4306 17 lipca 2002 r.
Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Dz. Urz. z 2003 r. Nr 38, poz. 1053 8 lutego 2003 r.
Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870 14 lutego 2007 r.
Rozporządzenie Nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 185, poz. 6629 30 października 2008 r.
Uchwała Nr 34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Dz. Urz. z 2013 r. poz. 2486 27 lutego 2013 r.

Położenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Województwo: mazowieckie
Powiaty: nowodworski, otwocki, m.st. Warszawa, pruszkowski, grodziski, piaseczyński, żyrardowski, warszawski zachodni, sochaczewski, wołomiński, miński, legionowski, pułtuski
Gminy: Sulejówek, Pomiechówek, m.st. Warszawa, Jaktorów, Pruszków, Teresin, Leoncin, Grodzisk Mazowiecki, Prażmów, Łomianki, Ząbki, Podkowa Leśna, Stare Babice, Konstancin-Jeziorna, Kobyłka, Nasielsk, Żabia Wola, Nieporęt, Góra Kalwaria, Brochów, Otwock, Radzymin, Serock, Celestynów, Winnica, Zielonka, Klembów, Piaseczno, Pokrzywnica, Karczew, Nowy Dwór Mazowiecki, Sochaczew (gmina wiejska), Halinów, Tarczyn, Wołomin, Dębe Wielkie, Wiązowna, Michałowice, Zakroczym, Ożarów Mazowiecki, Nadarzyn, Józefów, Dąbrówka, Milanówek, Raszyn, Kampinos, Wieliszew, Brwinów, Leszno, Czosnów, Jabłonna, Marki, Błonie, Radziejowice, Lesznowola
Powierzchnia obszaru 148 409,1 ha

Akty prawneCopyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008 – 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone — All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku