Raport o wartości i stanie przyrody Lasu Bielańskiego

Wersja z dnia 1 marca 2002 r.

4. Status, plan ochrony

Powierzchnia terenu określanego jako Las Bielański wynosi 152 ha, w tym 145 ha powierzchni leśnej. Na tym obszarze zajmuje częściowy rezerwat przyrody „Las Bielański”. Został on utworzony na podstawie Zarządzenia nr 158 Min. Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. (MP nr 5 z 1973 r. poz. 38). Obszar Lasu o powierzchni 21,76 ha jest traktowany jako naturalna otulina rezerwatu.

Cele rezerwatu zostały określone w ww. Zarządzeniu, a funkcje i zasady ochrony – w „ na okres 1992-2006” (Miścicki 1992). W aspekcie krajobrazowym cele te obejmują:

  • zapewnienie trwałego istnienia Lasu w niezmienionych granicach,
  • minimalizację antropogenicznych zmian w środowisku leśnym,
  • zapewnienie rozwoju naturalnym zbiorowiskom leśnym.

Cele społeczne dotyczą powszechnego udostępnienia Lasu jako obiektu dydaktycznego i rekreacyjnego. Do najważniejszymi funkcji Lasu zaliczono: ochronę zespołów leśnych i środowiska leśnego oraz funkcje: naukową, dydaktyczną, krajobrazową, rekreacyjną, historyczną oraz klimatyczną. Jako główne cele gospodarki leśnej przyjęto: doprowadzenie drzewostanów (także w otulinie) do postaci zbliżonej do naturalnej, a po osiągnięciu tego – umożliwienie naturalnego rozwoju lasu, przy ewentualnych sztucznych korektach. Zalecono m.in. aby wszystkie naturalnie zamierające drzewa, z wyjątkiem gatunków egzotycznych, były pozostawiane na miejscu. Wobec zagrożenia Lasu szkodami powodowanymi przez rekreację, zaplanowano:

  • nasilenie oddziaływania dydaktyczno-informacyjnego,
  • ograniczenie ruchu rekreacyjnego do wytyczonych szlaków oraz zamknięcie niektórych ścieżek,
  • usunięcie dotychczasowych zniszczeń (erozja, zaśmiecenie).

Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008 – 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone — All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku