7. Wartość Lasu Bielańskiego

Ogólnomiejska

Las Bielański należy do najcenniejszych składników dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Warszawy, stanowiąc historyczne ogniwo łączące wyjściowy krajobraz puszczański ze współczesnym – wielkomiejskim. Ta unikalna, w skali europejskiej, enklawa naturalnej przyrody zachowana w zurbanizowanym otoczeniu – powinna być traktowana tak jak zabytki najwyższej klasy.

Przyrodnicza

Wynika ona przede wszystkim z reliktowego charakteru biocenoz Lasu, które zachowały w dużym stopniu naturalny leśny charakter, mimo postępującej degradacji siedlisk oraz zubożenia i synantropizacji składu gatunkowego. Wysoką wartość przyrodniczą Lasu określają w szczególności stare drzewostany o naturalnej strukturze i puszczańskiej fizjonomii oraz zachowane jeszcze bogactwo flory i fauny z obecnością gatunków unikatowych w skali miasta i regionu. Dzięki temu Las Bielański pełni rolę jednego z najważniejszych ogniw w systemie rezerwuarów bioróżnorodności i korytarzy ekologicznych Warszawy. Jest on m.in. jedyną w promieniu kilkunastu kilometrów ostoją szeregu gatunków roślin i zapewne zwierząt bezkręgowych, które mogły tu przetrwać dzięki wielowiekowej ciągłości biocenoz leśnych.

Inne wartości

  • Klimatyczna: znaczna pozycja w bilansie tlenowym miasta oraz wpływ na mikroklimat dzielnicy;
  • Naukowa: unikatowy (prawdopodobnie jedyny w kraju) przykład funkcjonującego od prawie dwóch stuleci poligonu badawczego przyrodników. Las jest wciąż cennym obiektem badawczym dającym możność śledzenia reakcji reliktowych biocenoz i gatunków na oddziaływania antropogeniczne wielkiego miasta;
  • Dydaktyczna (wciąż jeszcze niedostatecznie wykorzystywana): miejsce zajęć terenowych dla wielu juz pokoleń studentów i uczniów warszawskich szkół;
  • Społeczna: teren cichej rekreacji, zaspakajający potrzebę kontaktu z „prawdziwą” przyrodą w stopniu znacznie lepszym niż inne tereny zielone miasta;
  • Krajobrazowa: charakterystyczny składnik panoramy warszawskiej Wisły.

Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008 – 2022
Wszelkie prawa zastrzeżone — All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku