45 lat temu ustanowiono rezerwat przyrody „Las Bielański”

10 marca 2018 r.

Rezerwat przyrody „Las Bielański” ma 45 lat! Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Zarządzenie to obowiązuje od 10 marca 1973 r.

Rezerwat przyrody „Las Bielański” ma plan ochrony

6 października 2016 r.

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2016 r. został ustanowiony na 20 lat plan ochrony dla rezerwatu przyrody i obszaru Natura 2000 PLH 140041 „Las Bielański”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Zarządzeniem oraz jego uzasadnieniem.

Zarządzenie Nr 43 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2016 r.

30 września 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zamieściła w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządzenie nr 43 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia szlaków na terenie rezerwatu przyrody Las Bielański.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wyżej wymienionym zarządzeniem.

Zarządzenie nr 43 (pdf)

Plan ochrony rezerwatu przyrody „Las Bielański”

26 września 2015 r.

W imieniu Oddziału Żoliborz-Bielany Towarzystwa Przyjaciół Warszawy serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie ws. uchwalanego planu ochrony rezerwatu "Las Bielański".

Spotkanie poprowadzi p. Maria Wiro-Kiro - prezes Oddziału Żoliborz-Bielany TPW.

W spotkaniu wezmą udział m. in. Grzegorz Pietruczuk - zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Maciej Luniak oraz prof. dr hab. Stanisław Miścicki.

Projekt planu ochrony (pdf)

Organizatorzy:
Urząd Dzielnicy Bielany
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany

40 lat Rezerwatu Przyrody „Las Bielański”

23 stycznia 2013 r.

40 lat temu, 23 stycznia 1973 roku Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wydał zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych warszawskich lasów - Las Bielański.

Od 2011 roku Las Bielański jest także Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk Natura 2000.

Rezerwat Las Bielański w Warszawie

prof. dr hab. Maciej Luniak, Warszawska Przyroda. Obszary i obiekty chronione. Biuro Ochrony Środowiska, Warszawa 2005

Highslide JS

Rezerwat Las Bielański objęto ochroną zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r., (M. P. 73. 5. 38). Rezerwat o powierzchni 130,35 ha położony jest na Bielanach pomiędzy ul. Marymoncką, Wisłostradą i Podleśną.

Obszar ten chroniony jest ze względów przyrodniczych, naukowych i historycznych. Posiada wyjątkowe znaczenie ze względu na wartości szaty roślinnej i bogactwo fauny, m. in. także jako ostoja zwierząt na trasach ich wędrówek wzdłuż Wisły i między miastem a Puszczą Kampinoską.

Za główny cel ochrony uznano walory przyrody ożywionej i krajobrazu, w którym można wyróżnić dwie części — bardziej naturalną, z lasem łęgowym na dolnym tarasie oraz kulturową, obejmującą większą część Lasu, ukształtowaną przez wielowiekowe sąsiedztwo przyrody z położonym na wzgórzu zespołem zabudowań dawnego klasztoru kamedułów.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody o Lesie Bielańskim

Fragment opinii nadzwyczajnej komisji PROP dotyczącej inwestycji budowlanej zespołu hotelowego zlokalizowanej pomiędzy ul. Gwiaździstą a Wybrzeżem Gdyńskim na Kępie Potockiej. Przewodniczący: doc. dr hab. Krzysztof Jakubowski, skład komisji: prof. dr hab. Roman Andrzejewski, prof. dr hab. Kazimierz Dobrowolski, prof. dr hab. Ewa Symonides, doc. dr hab. Aleksander Wasilewski. Warszawa, 1993.

Las Bielański jest jednym z nielicznych na świecie i unikatowym w skali Europy obiektem przyrodniczym, reprezentującym fragment naturalnej, puszczańskiej przyrody w granicach wielkiego miasta. Ze względu na dobrze zachowane fragmenty naturalnych łęgów i grądów, z całym ich bogactwem florystycznym i faunistycznym, stanowi on nie tylko swoisty relikt przyrody z okresu poprzedzającego rozwój urbanizacji na obszarze oddalonym zaledwie kilka kilometrów od centrum metropolii, ale jedyny w swoim rodzaju, modelowy obiekt naukowy w badaniach wielostronnego wpływu miejskiej antropopresji na populace, biocenozy i biotopy naturalnych i półnaturalnych, wielogatunkowych lasów liściastych. Jako zabytek przyrody jest on porównywalny z najcenniejszymi zabytkami architektury, stąd też jakikolwiek zamach na szanse jego przetrwania można uznać za barbarzyństwo, które nie przyniesie chwały ani władzom dzielnicy Żoliborz, ani władzom Stolicy.

Z wieloletnich i wszestronnych badań prowadzonych na obszarze Lasu Bielańskiego przez naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Ekologii PAN, Instytutu Zoologii PAN i SGGW, referowanych na najbardziej prestiżowych kongresach naukowych na świecie, jednoznacznie wynika konieczność ograniczenia do niezbędnego minimum wszelkich działań powodujących zaburzenia równowagi ekologicznej na obszarze rezerwatu i pogorszenie stanu warunków środowiska w jego otoczeniu [...].

Rezerwat przyrody „Las Bielański” winien być żywą reklamą troski władz dzielnicy i miasta o stan przyrody oraz magnesem przyciągającym turystów [...].

Jak się zachować w Lesie Bielańskim?

Odwiedzając każdy las, także Las Bielański, należy pamiętać o tym, że każdy człowiek jest w nim gościem. Pamiętaj, że większa część Lasu, to rezerwat przyrody, na terenie którego zabronione jest:

Część Lasu, która nie wchodzi w skład rezerwatu także podlega ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, jako otulina rezerwatu.

Na teren rezerwatu nie wolno wprowadzać psów, a na teren otuliny psy mogą być wprowadzane wyłącznie na smyczy.

Jazda na rowerze i jazda konno powinna się odbywać wyłącznie po szlakach do tego celu przeznaczonych. Pamiętać należy o tym, że pierwszeństwo na nich mają piesi!

Copyright © Uroczysko Las Bielański w Warszawie, Warszawa 2008-2009
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved
Data uruchomienia strony: 22 marca 2008 roku


Serwis monitoruje stat24

Aktualności

Prace remontowe w Lesie Bielańskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, 10 czerwca 2016 r.

W związku z sygnałami świadczącymi o społecznym zainteresowaniu pracami, jakie 6 czerwca 2016 r. rozpoczęły się na terenie rezerwatu przyrody Las Bielański uprzejmie informujemy, że działania te związane są z koniecznością remontu kolektora ogólnospławnego.

Inwestycja ta realizowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a jej rozpoczęcie poprzedzone zostało uzyskaniem decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającej na odstępstwo od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatu przyrody Las Bielański. Zaplanowane prace zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem techniki bezwykopowej. Zaproponowany przez inwestora zakres oraz lokalizacja planowanych prac gwarantuje brak znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze rezerwatu.

Konieczność remontu kolektora wynika z jego bardzo złego stanu technicznego. Dalsza eksploatacja kolektora, budowanego w latach 1884-1887, w obecnym stanie stwarza ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do środowiska. Stąd działania prowadzące do wyeliminowania ryzyka awarii są istotne z punktu widzenia ochrony walorów rezerwatu przyrody.

1% podatku dla Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

5 marca 2010 r.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego dla Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – organizacji pożytku publicznego. Nr KRS: 0000 147743.

Jak przekazać 1% podatku dla TPW?

Zdjęcia ze spaceru

4 marca 2010 r.

W dniu 6 lutego 2010 r. odbył się czwarty z kolei „Spacer po Lesie Bielańskim”. Jeden z uczestników, Pan Łukasz Dańczak, udostępnił zdjęcia ze spaceru, za co serdecznie dziękujemy.

Zapraszam do galerii Pana Łukasza.

Spacer po Lesie Bielańskim

17 lutego 2010 r.

W dniu 13 marca 2010 r. odbędzie się zimowy spacer po Lesie Bielańskim. Zbieramy się o godzinie 10:00 przy wejściu do Lasu ze szlabanem, przy skrzyżowaniu ulic Podleśnej i Klaudyny

Serdecznie zapraszamy.

Rezerwat bez chodnika?

17 lutego 2010 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska postanowiła negatywnie zaopiniować budowę chodnika na terenie rezerwatu Las Bielański wzdłuż ul. Dewajtis.

Zapraszamy do zapoznania się z postanowieniem.